Статут

Невладино удружење

СРПСКИ ПОКРЕТ – „ЊЕГОШ“

С Т А Т У Т 

Подгорица, 2019. године

На основу члана 2 и 12 Закона о невладиним организацијама („Сл. лист ЦГ“, бр. 39/2011 и 37/2017) Оснивачка Скупштина Невладиног удружења „СРПСКИ ПОКРЕТ – „ЊЕГОШ“”  Подгорица, на сједници од 22. јуна 2019. године, усвојила је  

С Т А Т У Т

НЕВЛАДИНОГ УДРУЖЕЊА

СРПСКИ ПОКРЕТ – „ЊЕГОШ“

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Невладино удружење „СРПСКИ ПОКРЕТ – „ЊЕГОШ““ је добровољна, невладина и нестраначка  организација (у даљем тексту: Покрет) којом управљају њени чланови, а која се бави афирмацијом и реактуелизацијом свеукупне српске културне баштине, посвећујући посебну пажњу светосавској, вуковској и  његошевској традицији и  насљеђу лозе Петровића у Црној Гори.

Покрет се оснива као невладино удружење.

Члан 2

Пуни назив Покрета је: Невладино удружење Српски  покрет – „ЊЕГОШ“  Подгорица.

Покрет има и скраћени назив: НВУ Српски покрет – „ЊЕГОШ“ Подгорица

Члан 3

Сједиште Покрета је у: Подгорици.

Адреса Покрета је: ул. Станка Драгојевића бб, 81000 Подгорица.

Члан 4

Покрет има свој стални знак и печат.

Стални знак Покрета је округлог облика, са ликом Петра II Петровића Његоша у средини, и крстом са четири огњила у позадини. Покрет стални знак може истицати без ограничења у свом јавном дјеловању.           

Печат Покрета је округлог облика, пречника 50 милиметара, са сталним знаком Покрета у средини и текстом на горњем ободу печата, ћириличним писмом, на српском језику: СРПСКИ ПОКРЕТ – „ЊЕГОШ“ – Подгорица.

Члан 5

Рад Покрета је јаван.

Јавност рада Покрета се остварује путем, организације округлих столова, конференција за медије, саопштења за јавност, штампања књига и других публикација, објављивањем годишњег финансијског извјештаја и других података од значаја за рад Покрета на интернет страници невладине организације, као и на други начин у складу са Уставом и Законом Црне Горе.

Члан 6

Покрет се оснива на неодређено вријеме.

Покрет има статус правног лица.

Статус правног лица Покрет стиче даном уписа у Регистар невладиних организација у Црној Гори, у складу са Законом.

ЦИЉЕВИ

Члан 7

Основни циљеви Покрета су:

1. духовно, културно и материјално снажење српског етничког бића Црне Горе, с циљем јачања његове сигурности и самопуздања у одбрани и очувању сопственог идентитета; 

2. развијање и учвршћивање, у савременом културном и друштвеном контексту, српске самосвијести, као и успостављање народног јединства у Црној Гори, на основама дјела Петра II Петровића Његоша, и укупног дјела владика и владара из лозе Петровића, као историјског и духовног темеља Црне Горе и утемељујуће матрице савремене српске културе.

ЗАДАЦИ ПОКРЕТА

Члан 8

1. Имајући у виду да су Срби-Црногорци, државотворни народ историјске (петровићке) Црне Горе, који има једно и недјељиво културно насљеђе (језик, писмо, вјеру), Покрет ће подстицати конструктивну културну и друштвену полемику, у циљу превазилажења системских националних, етничких и културолошких подјела пројектованих партијским идеологијама и политичким властољубљем у савременој Црној Гори.

 • Покрет ће се залагати за уградњу у црногорски уставно-правни систем подразумијевајуће конститутивности српског етникума (Срба-Црногораца), са свим његовим идентитетским одредницама, као предуслова за обнову народног јединства и успостављања пуноће историјског, културног и духовног бића Црне Горе.

3. Покрет ће радити на интеграцији српског народа у Црној Гори, првенстевено на бази културе и духовних вриједности, као живим носиоцима јавног и друштвеног субјективитета.

4. Покрет ће се залагати за враћање институцоналног достојанства српском  језику и ћирилици, и тражити њихов третман од државних институција, онакав какав неизоставно заслужују по основу конститутивне улоге у настанку и опстанку историјске  Црне Горе.

5. Покрет ће, на бази реактуализоване његошевске и вуковске (Вук Караџић) духовне и културне матрице, у простору Црне Горе, а и шире, ангажовати креативне људе, којима су били тијесни паријски програми, и који су као такви остали „друштвено некорисни и неупотребљиви“.

6. Покрет ће афирмисати историјске, културне, научне, и друге везе   српског народа унутар и изван Црне Горе, као и са свим словенским и осталим народима у Европи и свијету.

7. Покрет обавља и друге задатке који служе дјелатности уписаној у регистру у складу са Статутом и прописима о удружењима и фондацијама.

Задаци Покрета извршавају се дјеловањем свих чланова, уз сагласност органа Покрета.

ДЈЕЛАТНОСТ  ПОКРЕТА

Члан 9

1.         Покрет чува, афирмише и изучава историју, књижевност и језик српског народа.

2.         Покрет организује и обавља научно-истраживачки рад у области друштвених и природних наука;

3.         издаје штампане и електронске публикације из области људских права, науке, умјетности и културе;

4.         обрађује, чува и штити архивску грађу насталу у свом раду и у раду установа и других правних субјеката које је основао, као и архивску грађу која му  је повјерена и коју је стекао од физичких и правних лица;

5.         сакупља, обрађује, штити и популарише добра српске и других култура;

6.         стара се о очувању постојећих и стварању нових културних добара српског народа у Црној Гори и другим земљама, сарађујући са одговарајућим државним, невладиним, религијским и другим институцијама, удружењима и заједницама, у земљи и иностранству;

7.         додјељује награде и признања;

8.         сарађује са академијама наука и умјетности, универзитетима, научним установама, установама у области културе и образовања, другим организацијама, удружењима, друштвима и појединцима у земљи и иностранству;

9.         обезбјеђује донације, легате и поклоне, стара се о њиховом чувању и одговарајућем коришћењу, у складу са вољом дародавца и легатора;

10.       Покрет врши друштвену, научно-истраживачку, издавачку, архивску, журналистичку, медијску и другу дјелатност, у области српске културе, с циљем информисања јавности у Црној Гори о степену присуства српске културне баштине у Црној Гори.

11.       Покрет учествује у друштвеним, правним, научним, умјетничким, културним, али увијек ванстраначким, актуелним догађајима, с циљем заштите, потврђивања и очувања српске културе и људских права у Црној Гори.

12.       Покрет започиње и развија сарадњу са државним, невладиним, религијским и другим институцијама, удружењима и заједницама, у земљи и иностранству, с циљем изграђивања и координације научно-истраживачког рада (у области науке, умјетности и свеукупне културе), оснивања и развоја научне и друге периодике, као и реализације научних, умјетничких и других пројеката.

13.       Покрет обавља и друге послове који су у складу са циљевима и дјелатностима, које произлазе из овог Статута.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 10

Органи Покрета су:

            – Скупштина,

            – Предсједник,

            – Секретар Покрета,

            – Извршни одбор.

СКУПШТИНА

Члан 11

Скупштина је највиши орган управљања Покретом коју чине 76 чланова Покрета изабраних на оснивачкој скупштини.

Скупштина као највиши орган Покрета се састаје према потреби, а најмање једном годишње.

Скупштину сазива и сједницом Скупштине руководи предсједник Покрета. Скупштина Покрета ради у сједницама.

Начин сазивања, рад и одлуке на сједници Скупштине уређују се Пословником Скупштине Покрета.

Сједница Скупштине, по начину и циљу сазивања, може бити редовна и ванредна а по начину одржавања непосредним присуством, електронским или телефонским изјашњавањем.

Редовне сједнице се одржавају најмање једном годишње.

Ванредне сједнице се одржавају према потреби, на предлог Савјета или на иницијативу најмање једне трећине чланова Покрета у ком случају предлагачи предлажу и дневни ред.. Сједница се мора заказати најкасније 30 дана од дана подношења захтјева за њено заказивање.

Позив за сједнице Скупштине Покрета доставља се 10 (десет) дана прије одржавања сједнице, а чланство се обавјештава о датуму, мјесту, времену одржавања и дневном реду сједнице Скупштине, путем поште, електронским путем и путем огласа у просторијама Покрета.

Скупштина Покрета одлучује натполовичном већином гласова свих чланова скупштине. Кворум за одржавање скупштине је да сједници присуствује најмање 50% +1 од укупног броја чланова скупштине.

Изјашњавање на сједници Скупштине по правилу је јавно, а може бити и тајно у зависности од одлуке Скупштине.

О сазивању и одржавању Скупштине Покрета може се обавијестити јавност.

Члан 12

Уколико се у органе Покрета предлаже већи број кандидата од броја који се бира, изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова, а уколико се у органе Покрета предлаже онолико кандидата колико се и бира, изабрани су они кандидати који су добили више од половине гласова оних који су гласали.

Члан 13

Надлежност Скупштине Покрета је:

 • доноси Статут, врши његове измјене и допуне и доноси друге акте у складу са Статутом,
 • бира предсједника Покрета;
 • одлучује  о  припајању,  раздвајању,  трансформацији,  престанку  и  другим статусним промјенама Покрета,
 • бира   и   разрјешава   дужности   предсједника Покрета и  Извршног  одбора,
 • контролише      рад Извршног одбора, Предсједника, секретара Покрета и осталих запослених у Покрету,
 • усваја извјештај о раду, извјештај о финансијском пословању, програм рада и финансијски план Покрета за наредну годину,
 • потврђује финансијски извјештај о раду припремљен од стране Извршног одбора и предсједника Покрета,
 •  утврђује општу и програмску политику развоја Покрета,
 •  по потреби, именује радна тијела,
 •  одлучује о другим питањима која нијесу у надлежности других органа Покрета.

Одлуке Скупштине Покрета су обавезујуће за све чланове Покрета.

Члан 14

О доношењу Статута и његовим измјенама и допунама Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланова Покрета.

Иницијативу за покретање поступка измјена и допуна Статута може покренути: предсједник Покрета, Извршни одбор и сваки члан Скупштине.

Члан 15

На свакој сједници Скупштине води се записник о раду Скупштине. У записник се уносе основни подаци о раду Скупштине а нарочито:

 • начин, мјесто и вријеме одржавања;
 • дневни ред;
 • имена чланова који су учествовали у раду Скупштине;
 • лично име председавајућег;
 • лично име записничара;
 • ток рада, а посебно питања о којима се расправља, имена чланова који су учествовали у расправи и сажета садржина њихових дискусија;
 • резултат гласања по појединим тачкама дневног реда;
 • констатација предсједавајућег о доношењу одлука;
 • издвојено мишљење чланова;
 • вријеме завршетка.

Члан 16

Свака одлука Скупштине се уноси у записник.

Уз записник се прилажу и докази о сазивању Скупштине.

Члан 17

Записник потписује предсједавајући Скупштином и записничар.

Ако  се  записник  састоји  од  више  страница,  предсједавајући Скупштином и записничар стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф).

Члан 18

Чланови Скупштине имају право прегледа записника по његовом састављању и потписивању предсједавајућег Скупштином и записничара.

Записник о раду Скупштине чува се у архиви Покрета као документ трајне вриједности.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 19

Извршни одбор Покрета чине 15  чланова Покрета. Члан Извршног одбора, по функцији, је  и Предсједник Покрета.

Чланове Извршног одбора предлаже Скупштини Предсједник Покрета.

Чланови Извршног одбора се бирају на редовној сједници Скупштине.

Мандат чланова Извршног одбора траје двије године.

На првој сједници Извршног одбора чланови одбора већином гласова бирају предсједника Извршног одбора из реда својих чланова. До избора предсједника сједницом руководи најстарији члан Извршног одбора.

Члан 20

Извршни одбор обавља сљедеће послове и задатке:

– припрема сједнице Скупштине Покрета,

– стара се о реализацији планова Покрета,

– бира секретара Покрета, на предлог предсједника Покрета,

– извршава закључке и друге одлуке које доноси Скупштина Покрета и Предсједник Покрета,

– обезбјеђује начин и средства финансирања Покрета

– контролише рад запослених у Покрету,

– предлаже општа акта којима се уређују односи Покрета са другим институцијама и установама, и општа акта којима се регулишу организација и рад органа и радних тијела Покрета,

– предлаже руководиоце, чланове уредништва, одбора, комисија и других радних тијела,

– организује рад привредних и других дјелатности у склопу Покрета потребних за самофинансирање, одржавање и унапређење имовине Покрета.

– разматра текућа питања из дјелатности Покрета, предлоге, сугестије, представке, жалбе чланова Покрета и доноси одлуке о тим питањима,

– разматра и извјештаје комисија и других сталних или повремених радних тијела Покрета,

– подноси извјештаје о свом раду Скупштини Покрета,

– обавља и друге послове из своје надлежности утврђене Статутом или одлуком Скупштине Покрета.

Члан 21

О питањима из своје надлежности, Извршни одбор одлучује на сједницама у којима учествује натполовична већина а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова Извршног одбора.

Сједнице Извршног одбора сазива и њима руководи предсједник Извршног одбора или предсједник Покрета. Сједнице Извршног одбора организационо могу бити непосредне, електронске или телефонске.

Сједницама Извршног одбора предсједава Предсједник Извршног одбора. Уколико Предсједник Извршног одбора није присутан, сједницом предсједава Предсједник Покрета. Уколико ни предсједник покрета није присутан, сједницом предсједава најстарији присутни члан Извршног одбора.

Члан 22

На сједницама Извршног одбора се обавезно води записник. Записник води најмлађи присутни члан Извршног одбора.

Право је сваког члана да се његово издвојено мишљење, исказано на сједници, унесе у записник.

За свој рад Извршни одбор одговара Скупштини Покрета и Предсједнику Покрета.

За провођење својих одлука Извршни одбор може да формира тимове, радне групе и радна тијела сталног или привременог карактера.

Записник са сједнице Извршног одбора потписују сви присутни чланови.

Члан 23

Ако изабрани чланови не обављају своју дужност у складу са Статутом и осталим актима Покрета, предсједник Извршног одбора, уз писмену сагласност Предсједника Покрета, може опозвати до два члана Извршног одбора, а на предлог Предсједника Покрета Извршни одбор може својом одлуком кооптирати до два члана у Извршног одбора из редова чланова Скупштине.

У случају опозива члана Извршног одбора, мандат новоизабраног члана траје до истека мандата осталих чланова Извршног одбора.

ПРЕДСЈЕДНИК ПОКРЕТА

Члан 24

Предсједник управља радом и пословањем Покрета и он је лице овлашћено за заступање и представљање Покрета.

Члан 25

Предсједник  Покрета  се  бира  на  период  од  двије  године  и  може  бити поново биран на још један мандат.

Члан 26

Предсједник Покрета има сљедећа права и дужности:

            – закључује уговоре и предузима друге правне радње у име и за рачун Покрета,

            – одговара за законитост рада Покрета,

            – представља покрет,

            – сазива сједнице Скупштине Покрета и њима предсједава, те усклађује рад сталних и повремених радних тијела Покрета,

            – наредбодавац је за извршење финансијског плана Покрета и потписује сва акта и документе,

            – обуставља извршење аката и одлука органа Покрета који су у супротности са позитивним законским прописима и предузима мјере у смислу доношења правно ваљаних аката,

            – доноси рјешења којима се извршавају одлуке органа управљања Покрета,

            – управља имовином Покрета,

            – утврђује издавачки план Покрета,

            – материјално задужује, надзире и одговара за материјална средства и опрему Покрета,

            – одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених лица у Покрету,

            – подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Покрета,

            – доноси планове рада, финансијске планове и завршни рачун о финансијском пословању Покрета,

            – утврђује предлог Статута и предлаже измјене и допуне Статута Покрета и доноси други акте и о томе обавјештава Скупштину Покрета.

Члан 27

Предсједник Покрета може бити разријешен функције у следећим случајевима:

                        1.         Ако постоје губици у пословању Покрета,

                        2.        Ако својим несавјесним или нестручним радом или прекорачењем овлашћења нанесе штету Покрету, или ако је услед тога могла настати штета,

3.        Због неспособности да организује и води повјерене му послове и послове из свог дјелокруга.

Члан 28

О разријешењу предсједника Покрета одлучује Скупштина Покрета на предлог Извршног одбора или 1/3 чланова Скупштине.

Одлука Скупштине Покрета о разрјешењу предсједника Покрета је коначна.

СЕКРЕТАР ПОКРЕТА

Члан 29

Секретар Покрета руководи стручном службом Покрета и учествује у организационом уређењу Покрета.

Секретара покрета бира Извршни одбор Покрета на предлог предсједника Покрета.

Члан 30

Дужности секретара Покрета су:

– активно учествује у припремању извјештаја, информација и разних других материјала за потребе органа Покрета,

            – обавља послове из нормативне области,

            – стара се о вођењу матичне евиденције чланства,

            – учествује у раду органа руковођења Покрета,

            – ради на организационим и административно-техничким пословима,

– припрема уговоре које закључује Покрет, стара се о вођењу свих евиденција у раду Покрета,

– издаје налоге којима се обезбјеђује правилно и правовремено спровођење законитог рада и дјеловања Покрета,

– ради и друге послове који произлазе из одредаба овог Статута и других општих аката и одлука органа Покрета.

ЧЛАНСТВО

Члан 31

Сва физичка лица могу бити чланови Покрета, уколико прихватају циљеве и дјелатности дефинисане Статутом Покрета, а на основу препоруке једног од чланова.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

О евиденцији чланова Покрета води се регистар чланова

Члан Покрета може бити онај који то жели да буде, ко има биографију достојну члана Покрета, а ко доприноси остварењу циљева, задатака и дјелатности Покрета као цјелине, и ко прихвата одредбе Статута и испуњава Статутом прописане услове.

Организације и удружења могу колективно приступити Покрету.

Члан 32

Чланови Покрета не могу бити лица која су осуђена за кривична дјела или против којих се води поступак за кривична дјела која их чине недостојним чланства у Покрету.

Члан 33

Чланови Покрета могу бити: редовни или почасни чланови.

Члан 34

Чланови Покрета имају сљедећа права:

– да бирају и буду бирани у органе Покрета;

– да учествују у раду Покрета и његових органа;

– да буду обавијештени о раду Покрета и његових органа као и свим другим дјелатностима којима се остварују циљеви Покрета;

– да дају предлоге и мишљења у вези са радом Покрета.

Члан 35

Обавезе чланова Покрета су:

– да  се  придржавају  обавеза  које  произлазе  из  Статута  и  других  аката Покрета;

– да поштују и спроводе одлуке органа Покрета;

– да редовно плаћају чланарину прописану одлуком Извршног          одбора Покрета;

– да редовно и уредно долазе на састанке и да учествују у раду Покрета;

                        – да чувају и доприносе подизању угледа Покрета;

– да чувају повјерену им имовину Покрета;

– да се у просторијама Покрета понашају у складу са  утврђеним кућним редом.

Непоштовање обавеза из става 1. овог члана сматра се тежом повредом овог Статута и може произвести дициплинску мјеру или мјеру престанка чланства у Покрету.

Члан 36

Чланство у Покрету престаје:

 • самовољним иступањем из Покрета;
 • искључењем из Покрета;
 • смрћу члана Покрета;
 • престанком рада Покрета;
 • неплаћањем чланарине дуже од 1 (једне) године.

Члан 37

Иступање из Покрета је добровољно, при чему члан мора вратити чланску карту.

О иступању из Покрета води се посебна евиденција.

Члану се код иступања издаје на његов захтјев „исписница“.

Члан 38

Искључење из Покрета се као мјера изриче због теже повреде Статута или осталих прописа и аката Покрета.

Тежом повредом нарочито се сматра: неизвршавање одлука и захтјева органа Покрета, кршење кодекса понашања и наношење штете угледу Покрета.

Одлуку о искључењу из Покрета доноси предсједник Покрета на предлог Извршног одбора, а одлука се потврђује на првој наредној сједници Скупштини Покрета.

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 39

Ради обављања дјелатности, послова и задатака одређених овим Статутом, Покрет може образовати представништва, одјељења, одборе, и друге организационе јединице и радна тијела.

Радом посебно образованих организационих јединица и радних тијела из става 1 овог члана руководе лица која именује Предсједник Покрета.

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 40

Покрет стиче имовину од:

 •  чланарине,
 •  добровољних прилога,
 •  поклона,
 •  донација,
 •  заоставштине, завјештања и легата,
 •  камата на улоге,
 •  дивиденди,
 •  закупнине,
 •  прихода од привредне и друге дјелатности,
 •  буџета Црне Горе,
 •  на други начин који није у супротности са законом.

Члан 41

Сви приходи Покрета користиће се искључиво за остваривање статутарних циљева Покрета и не могу се расподјељивати међу оснивачима, члановима, руководством, спонзорима и донаторима Покрета.

Члан 42

Имовину Покрета чине материјална средства (опрема, уређаји, намјештај и др.), финансијска средства, добровољни прилози и поклони који имају новчану вриједност, субвенције са физичким и правним лицима, закупнина, хонорари и слични извори прихода.

Приходи могу бити стечени и путем остваривања циљева и активности удружења, чланарина и осталих прихода остварених законитим коришћењем имовине и средстава Покрета.

            Имовином Покрета управља и располаже Скупштина Покрета, која се стара да се на законит начин користе средства.

Покрет води пословне књиге у складу са законом.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 43

Покрет додјељује пригодне награде, признања, похвале и захвалнице.

Све похвале и награде које Покрет додјељује установиће се и рангирати посебним Правилником, који доноси Предсједник Покрета.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44

Иницијативу за покретање поступка о престанку рада Покрета може покренути једна трећина чланова Скупштине.

О престанку рада Покрета одлучује Скупштина двотрећинском већином гласова свих чланова Скупштине.

Члан 45

У случају престанка рада Покрета комплетна имовина (покретна и непокретна), пословне књиге, дјеловодници, архива и остало, припашће архиву Епархије будимљанско-никшићке Српске Православне Цркве.  

Члан 46

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о невладиним организацијама.

Овај статут ступа на снагу даном регистрације.

У Подгорици, дана 22. јуна 2019. године                    

Предсједавајући оснивачком Скупштином

                                                                              с.р.